Rola mediów i publikacji w edukacji religijnej luteran w Polsce

rocznik

Współczesny świat oferuje szerokie spektrum możliwości w zakresie edukacji religijnej, z których korzystają również społeczności luterańskie w Polsce. Media i publikacje odgrywają kluczową rolę w przekazywaniu, interpretowaniu oraz zachowaniu doktryn i tradycji. W Polsce, gdzie luteranizm nie jest religią dominującą, te narzędzia są szczególnie ważne dla utrzymania tożsamości religijnej i kulturowej. W tym artykule przyjrzymy … [Czytaj dalej…]

Najbardziej niebezpieczna rzecz, jaką zrobił Luther

martin lutherbiblia

Na samym początku Reformacji podstawową dostępną Biblią była łacińska Wulgata, Biblia, którą Hieronim pierwotnie wydał po łacinie w 380 r. – chociaż do czasu Reformacji przeszła znaczne zniekształcenia tekstu. Zawierała ona zarówno tłumaczenie hebrajskiego Starego Testamentu, jak i greckiego Nowego Testamentu, a także Tobita, Judytę, Mądrość Salomona, Syracha, Barucha, kilka dodatków do Księgi Daniela oraz … [Czytaj dalej…]

Jan Kalwin

kalwin

Jan Kalwin urodził się w Noyon, w Pikardii, w 1509 roku. Jego ojciec był zarządcą majątku i generalnym prokuratorem kapituły. Ukończywszy naukę w szkole, Jan otrzymał wykształcenie scholastyczne w gimnazjum Montaigu w Paryżu. W 1528 roku, po zatargu ojca w kapitułą z Noyon, porzucił Paryż, aby udać się do Orleanu, a studia teologiczne zmienił na … [Czytaj dalej…]

Ochrona mniejszości

dni morza

Kwestie powiązane z problemem ochrony mniejszości narodowych porusza natomiast art. 151 TWE dotyczący kultury narodowej. Nakazuje on Wspólnocie wnoszenie wkładu w rozwój kultury państw członkowskich i wspieranie ich współpracy w tej dziedzinie. Samego pojęcia „kultura” TWE nie definiuje. Uznaje się jednak, iż stanowi ona „wspólność aspektów duchowych, materialnych, intelektualnych i emocjonalnych” (definicja z konferencji generalnej … [Czytaj dalej…]

Wtopić się czy wyodrębnić?

gorlitz

Bezpośrednie normy dotyczące ochrony mniejszości narodowych zawarte są natomiast w konstytucjach czterech krajów związkowych: Saksonii-Anhalt, Brandenburgii, Saksonii i Szlezwika-Holsztynu, chociaż w tym pierwszym nie ma oficjalnie uznanej mniejszości. Jednak konkretne gwarancje instytucyjne i prawo do wystąpienia z roszczeniem o wsparcie stworzone są wyłącznie dla mniejszości oficjalnie uznanej przez konstytucję w Brandenburgii, Saksonii i Szlezwiku-Holsztynie. Szczegółowo … [Czytaj dalej…]

Status prawny Polaków w Niemczech

kosciol

Dla części Polaków mieszkających w Niemczech kwestia uznania ich za mniejszość narodową komplikuje się ze względu na zaszłości religijno-społeczno-historyczne. Problem mniejszości narodowych ujawnił się w Europie z całą mocą po obu wojnach światowych, w związku ze sztucznym podziałem terytoriów oraz przesiedleniami przeprowadzonymi na mocy decyzji wielkich mocarstw. Jednak do końca zimnej wojny do kwestii statusu … [Czytaj dalej…]

Współczesne problemy duszpasterstwa

franciszek

W Wielkopostnej zadumie…. Duszpasterstwo zawodowe. To fenomen lat osiemdziesiątych i kolejnych XX wieku. Wyrasta wprost z protestu przeciw stanowi wojennemu, a czerpie ze źródła cechów zawodowych. Kościół, co powszechnie wiadomo, dał schronienie swym wiernym. 13 grudnia 1981 roku junta wojskowa rozwiązała istniejące formy i zakazała życia społecznego i publicznego. Ludzie wierzący w naturalny sposób, (tak … [Czytaj dalej…]